Facebook icon YouTube icon Pinterest icon RSS icon Flickr icon

0074_national-park_tonto-nps3.jpg

Riparian Area

Riparian area, Tonto National Monument